Sunday, 17 May 2015

Asbabun Nuzul Ayat (Sebab-sebab turun ayat)

Al-Quran merupakan kitab suci yang merupakan panduan hidup bagi umat Islam dan keseluruhan manusia umumnya. Kalam Allah ini diwahyukan kepada junjungan besar kita nabi Muhammad ﷺ melalui perantaraan malaikat Jibril. Setiap ayat di dalam al-Quran mengandungi tauhid, suruhan, larangan, penetapan syariat, hikmah, pengajaran dan kisah-kisah para anbia serta umat-umat yang terdahulu. Walau bagaimanapun ada kalanya penurunan ayat-ayat al-Quran mempunyai sebab dan penyelesaian terhadap perkara-perkara yang berlaku khususnya pada zaman Rasulullah ﷺ.

          Bagi menambahkan pemahaman dan penghayatan kita terhadap al-Quran maka penulis akan menjalankan usaha penulisan mengenai sebab-sebab turun ayat al-Quran dengan berpandukan pada Kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul karangan al-Imam Jalaluddin al-Suyuti yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.

Asbab Nuzul Surah al-Baqarah ayat 14 hingga 16
“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan: “Kami telah beriman.” Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-olok”. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk,maka tidak beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”
(Surah al-Baqarah ayat 14-16)

          Al-Wahidi dan ats-Tsa’labi meriwayatkan sebuah hadis daripada jalur periwayatan Muhammad bin Marwan dan as-Suddi as-Saghir daripada al-Kalbi daripada Abu Soleh daripada Ibnu ‘Abbas, dia berkata, “ayat ini diturunkan berkaitan dengan perilaku Abdullah bin Ubay (Ketua Munafiq) dan para pengikutnya. Pada suatu hari, mereka keluar. Di hadapan mereka terdapat beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ.

          Abdullah bin Ubay berkata, “lihatlah oleh kalian bagaimana cara aku menyingkirkan orang-orang bodoh itu daripada kalian!”. Lalu dia pun pergi, kemudian dia memegang tangan Abu Bakar seraya berkata, “Selamat datang wahai as-Siddiq, pemimpin Bani Taim, Syeikh al-Islam, orang kedua bersama Rasulullah di dalam gua, orang yang telah menyerahkan jiwa dan hartanya untuk baginda!”.

          Kemudian dia memegang tangan Umar, seraya berkata, “Selamat dating wahai pemimpin Bani ‘Adi bin Ka’ab, yang mendapat gelaran al-Faruq (pembeza antara haq dan batil), yang tangguh dalam menjunjung tinggi agama Allah, dan yang menyerahkan jiwa dan hartanya untuk Rasulullah!.” Kemudian dia memegang tangan Ali, seraya berkata, “selamat dating wahai sepupu Rasulullah, pemimpin Bani Hasyim di samping Rasulullah!.” Kemudian ketika mereka berpisah, Abdullah bin Ubay berkata kepada para pengikutnya, “kalian telah lihat apa yang aku lakukan tadi.” Mereka pun lantas memuji apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay tadi. Kemudian kaum muslimin datang kepada Rasulullah ﷺ seraya menceritakan perkara ini. Maka turunlah ayat:
“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan: “Kami telah beriman.” Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-olok”.

Namun sanad hadis ini sangat lemah (dhaif jiddan) kerana as-Suddi as-Saghir adalah periwayat dusta.